UPC
e-informacions 078

ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UPC

La situació econòmica de la UPC


El dèficit


L’equip de govern de la UPC va iniciar la seva gestió amb l’objectiu d’estabilitzar i minorar el dèficit existent, una gestió que es va veure afectada pels reiterats incompliments del Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb el finançament compromès. En aquest sentit, l’octubre del 2006 la Generalitat va aprovar un pla de millora del finançament universitari per al període 2007-2010. Aquest pla va deixar de complir-se l’any 2008 i el Govern de la Generalitat no va fer efectives les quantitats acordades, cosa que va agreujar el balanç deficitari de la institució.

L’any 2008 no va satisfer 4,5 milions d’euros. L’any 2009 la quantitat no aportada va ser de 4,4 milions d’euros i el 2010 no va satisfer altres 16,8 milions d’euros. Això situa el dèficit de la UPC en 82,1 milions d’euros.

Com es pot veure al gràfic, si aquests incompliments no s’haguessin produït, s’hauria aconseguit, amb les mesures restrictives efectuades, una reducció del dèficit acumulat de 25,7 milions d’euros.El pressupost del 2010 i les mesures de contenció

El maig del 2010, el Govern decideix una rebaixa del sou de tots els treballadors i treballadores públics d’un 5 %. El Consell de Direcció, tenint en compte el deute corrent que les administracions públiques mantenen amb la UPC i fonamentalment el de la Generalitat, aplica un pla d’austeritat i d’estalvi estricte i acorda adoptar 24 mesures de contenció de la despesa. Gràcies a aquestes actuacions s’aconsegueixen estalviar uns 14 milions d’euros dels 16,2 milions d’euros compromesos per la Generalitat de Catalunya i que mai no va arribar a transferir a la UPC.

El mes de juliol del 2010 s’informa al Consell Social sobre aquest punt i aquest acorda demanar a la Generalitat de Catalunya que el 5 % que s’ha rebaixat dels sous dels treballadors i treballadores públics reverteixi a favor de la Universitat, una mesura que el Govern no accepta.

A partir del setembre del 2010 es reestructura l’organització de la Gerència. Es reconverteixen les set vicegerències existents en tres vicegerències, es mantenen l’Àrea de Planificació, Avaluació i Qualitat i l’Àrea de Sistemes d’Informació. Es transformen, en el decurs del 2011, el CTT i el Servei de Gestió Acadèmica, que són assumits per l’Àrea de Recerca i Transferència i l’Àrea de Docència, respectivament. Les àrees de Recerca i Transferència, l’Àrea de Docència i l’Àrea de Serveis Universitaris queden adscrites a la Vicegerència de Docència, Recerca i Serveis Universitaris, i l’Àrea de Comunicació, Promoció i Relacions Institucionals, així com l’Àrea de Serveis Jurídics, depenen directament de la Gerència.

La modificació més significativa de la nova estructura consisteix en la concentració enfront de l’atomització anterior i en la conversió a eventual de l’estructura de vicegerències, àrees i Gerència, a diferència dels contractes laborals indefinits, que era la figura que tradicionalment havia estat adoptada per la UPC. L’opció de nomenaments eventuals suposa que tota l’estructura nomenada cessa en el moment a partir del qual deixa el càrrec la persona que els ha nomenat, sense que això suposi cap càrrega per a la Universitat, ja que aquests nomenaments no tenen associat cap tipus d’indemnització.


El pressupost del 2011 i les mesures de contenció vinculades al decret de pròrroga del pressupost de la Generalitat de Catalunya

El desembre del 2010, la UPC va aprovar un pressupost per al 2011 de 343,15 milions d’euros, substancialment inferior al del 2010 i amb una clara voluntat de continuar sanejant l’economia de la Universitat endegant polítiques per a la generació de més ingressos.

Per tal de minimitzar l’impacte de la situació econòmica, el pressupost del 2011 ja preveia la implementació d’un seguit de mesures en diversos àmbits. Així, en l’àrea de Personal es va congelar el capítol I i es van restringir la cobertura de substitucions i la contractació de reforços. També van disminuir en un 10 % les dotacions de pressupost de gestió descentralitzada de centres, departaments i unitats bàsiques i funcionals, així com les transferències i els ajuts a tercers.

Paral·lelament, la UPC va posar en marxa un seguit de noves mesures adreçades a incrementar els ingressos, que van des de l’aproximació de determinats preus de serveis i taxes al cost real, fins a la millora del rendiment patrimonial dels espais de la UPC i de la captació de fons externs.

D’altra banda, l’aprovació del Decret 109/2011 de pròrroga del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l’11 de gener passat es concreta a la UPC amb un seguit de noves mesures que se sumen a les que ja s’apliquen des de l’aprovació del pressupost del 2011. Comença una reorganització d’efectius i el reforç de la Unitat de Suport a la Gestió, que n’amplia l’activitat a centres i serveis generals (els antics GEOS).

El mes de març del 2011, la Generalitat comunica a les universitats una reducció dràstica de les transferències corrents que rebran durant l’exercici 2011. Aquesta transferència, en el cas de la UPC, es concreta en 139 milions d’euros, quantitat que implica una disminució sobre la que figura en el nostre pressupost aprovat de 37,8 milions d’euros (34,4 milions per conceptes de transferències corrents i 3,4 milions per altres transferències corrents).

Cal afegir que aquesta reducció també s’ha aplicat al Pla d’inversions universitàries (PIU), que s’ha reduït en 7,4 milions d’euros sobre la quantitat prevista en el pressupost de 2011, que era de 12,6 milions d’euros. D’aquesta manera, la Generalitat només aportarà 5,2 milions d’euros que s’han de destinar durant el 2011 a infraestructures TIC i a obres menors.

Pel que fa a la reducció del capítol II, es treballa amb els serveis generals, els centres docents i els departaments per reduir un 30 % respecte al pressupost aprovat per al 2011. També s’estan analitzant reduccions als capítols II, IV i VI a partir de la revisió de les convocatòries i contractacions i de la revisió i negociació de les contractacions existents per reduir-ne l’impacte a la despesa.


Altres mesures per poder ajustar les despeses als ingressos previstos


Actualment, i fins que el Govern de la Generalitat de Catalunya no aprovi el pressupost per al 2011 (s’espera que sigui el proper juliol), s’ha enviat la instrucció des de la Gerència a totes les unitats de no gastar més d’un 30 % del pressupost corrent del 2011 de la UPC, amb excepció de la part corresponent al capítol I i a altres despeses periòdiques (electricitat, lloguers, etc).

S’està aplicant el model d’adequació de l’encàrrec docent aprovat pel Consell de Govern del 9 de febrer de 2011.

S’està impulsant una política d’estalvi energètic i el servei de neteja s’ha reduït en un 7,8 %. També s’ha anunciat el tancament dels edificis de la UPC durant les tres primeres setmanes d’agost i s’analitza la possibilitat d’ampliar-ne el tancament als caps de setmana i a altres festius.

En relació amb la inversió en obres, la UPC no finança amb recursos propis cap obra. Les inversions que s’estan duent a terme actualment tenen fons finalistes procedents d’altres administracions públiques que no es poden utilitzar per fer front a cap altra despesa.

Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2010. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació