UPC
e-informacions 078

ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UPC

Carta oberta del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya

Com sabeu, les universitats públiques catalanes estem vivint una situació força delicada. En el cas de la Universitat Politècnica de Catalunya, aquesta situació està accentuada pel dèficit acumulat des de l’any 2002, que condiciona intensament la nostra activitat i que actualment és de 82,2 milions d’euros. Des de l’any 2006 us hem mantingut puntualment informats, a través dels òrgans de govern i dels successius claustres universitaris, de les tensions de la tresoreria degudes al creixent dèficit acumulat que arrosseguem.

Les primeres mesures de contenció de la despesa acordades pel Consell de Govern i el Consell Social el juny del 2006 i el Pla plurianual de finançament del sistema universitari 2007-2010, aprovat pel Govern de la Generalitat l’octubre del 2006, ens obrien un nou panorama no solament per aconseguir l’equilibri pressupostari, sinó també per reduir el dèficit acumulat a mitjà termini amb les aportacions addicionals previstes en el mateix pla de finançament i que mai no s’han materialitzat. El Consell de Direcció, ben conscient d’aquesta situació, ja va endegar el 2009 un pla d’estabilització pressupostària (PEP), aprovat pel Consell de Govern, que havia d’equilibrar els nostres comptes amb l’objectiu d’arribar a l’horitzó del dèficit zero. Es va treballar intensament per aconseguir-ho amb l’esforç i el convenciment de tots.

En aquells moments, tots érem més o menys conscients de l’abast de la crisi econòmica i en vèiem els greus efectes en el sector financer i en el privat, però no en el públic. Vàrem posar en marxa un pla d’austeritat i noves mesures de contenció i d’estalvi pressupostari, que s’han anat incrementant des de l’òptica de racionalitzar la despesa i millorar l’eficiència.

El 17 de desembre del 2010, el Consell de Govern de la Universitat va aprovar un pressupost per al 2011 de 343,15 milions d’euros, pressupost substancialment inferior al del 2010 i fet amb criteris d’austeritat i d’estalvi. Aquest pressupost per a l’any 2011, però, no podia preveure la retallada pressupostària addicional pel que fa a les transferències corrents de 37,8 milions d’euros que la Generalitat de Catalunya va anunciar el març passat a la UPC.

En aquest monogràfic hem volgut oferir-vos la informació que cal conèixer per valorar el greu moment que estem vivint i les mesures que ja hem pres —ja sigui per raons d’urgència o per obligat compliment arran de la publicació dels decrets de pròrroga pressupostària de la Generalitat de Catalunya— i les que haurem de prendre per garantir el futur de la UPC.

En aquest sentit, per al dia 22 de juny s’ha convocat un Consell de Govern extraordinari, en el qual es debatrà la situació econòmica i el pla d’actuació que s’ha de posar en marxa.

Són mesures que ens veiem obligats a implementar quan tots els indicadors ens mostren que la UPC està en un dels moments de més excel·lència. Mai la nostra universitat no havia estat tan coneguda i reconeguda com en l’actualitat per la qualitat de la seva docència, recerca i valorització del coneixement. Per tot això caldrà ser molt curosos en l’aplicació d’aquest pla d’actuació perquè no representi un retrocés en el nostre nivell de qualitat. Estem disposats a fer un esforç per ser encara més eficients, però en cap cas crec que haguem de prendre mesures estructurals que malmetin els esforços que hem fet entre tots.

En aquest procés em comprometo a actuar amb rigor, diàleg i transparència. Els que gestionem béns públics estem compromesos en l’aplicació de les mesures de contenció pressupostària que se’ns imposen, però ho farem dins dels límits que us acabem d’assenyalar. La nostra voluntat és continuar demanant al Govern de la Generalitat de Catalunya el que crec que ens correspon, allò a què tenim dret i sense renunciar als deutes històrics. Per això estem convençuts que ha de ser el Govern de la Generalitat el que, juntament amb les universitats catalanes, adopti les decisions estructurals necessàries per fer viable financerament el conjunt del sistema universitari català.

Finalment, voldria comunicar-vos que després del Consell de Govern extraordinari del dia 22 de juny està previst emetre un altre comunicat, tant pel que fa a la situació econòmica en què es troba la UPC com a les mesures d’equilibri pressupostari que caldrà aplicar.

Confio que aquest document contribueixi, d’una banda, a desmentir els inevitables falsos rumors i, d’una altra, a entendre determinades mesures, difícils per a tots, que ens veiem obligats a adoptar. No dubteu que treballem per minimitzar-ne l’impacte i per mantenir la qualitat i la dignitat de la nostra institució.

Antoni Giró Roca, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2010. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació