UPC
e-informacions 071

El registre telemàtic, en marxa

El registre telemàtic, un nou servei que s’ha posat en marxa a la Seu Electrònica, és un sistema habilitat per a l’entrada de documentació administrativa de qualsevol tipus i a tots els efectes, el funcionament del qual és equivalent al del registre convencional. Així doncs, el servei facilita la tramitació de procediments a la comunitat universitària i a les empreses o institucions externes a la UPC.

El servei de registre telemàtic garanteix la seguretat del tràmit mitjançant la identificació de les persones amb un certificat digital, com ara el que la Universitat posa a l’abast de la comunitat universitària en el carnet UPC.

Actualment, està disponible per al registre de la documentació relativa als tràmits relacionats amb les beques d‘aprenentatge de l’estudiantat; els complements de gestió del PDI; la renúncia al pla de pensions del PAS; el reconeixement de triennis no generats a la UPC; les llicències sabàtiques del PDI, i el pla de mobilitat del PDI.

La Seu Electrònica
La Seu Electrònica és el web de la UPC que facilita l’accés telemàtic a la informació institucional, els serveis i els diferents tràmits oferts per la Universitat. Actualment, la Seu Electrònica inclou com a serveis el perfil del contractant, on es publica la informació relativa a les licitacions en curs i les adjudicacions de contractes d’obres, serveis i subministraments; l’e-factura, un canal habilitat per presentar factures en format electrònic o la seu electoral electrònica, a través del qual els membres de la comunitat universitària poden efectuar el vot electrònic.

Registre telemàtic

Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació