UPC
e-informacions 070

S’aprova el Pla TIC 2011-2014

El Consell de Govern ha aprovat el Pla TIC 2011-2014, que recull els objectius de la Universitat i les accions previstes en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.

El Pla defineix 16 objectius i un pla d’accions per a tots els objectius vinculats a la gestió de maquinari, programari, comunicacions i sistemes d’informació que requereixen inversions. En aquesta línia, estableix que cal proveir i mantenir les infraestructures, i proposa una evolució cap a models més eficients, mitjançant tecnologies com ara la virtualització de servidors i ordinadors, la cloud computing (informàtica en núvol) i les green IT (tecnologies verdes).

El Pla també s’ocupa de la seguretat informàtica i, a més de la sensibilització del personal, propugna accions tecnològiques que garanteixin que la informació està ben protegida.

El pla TIC preveu millores en la gestió del programariUn altre objectiu és la priorització de sistemes d’informació corporatius interrelacionats, accessibles i que proveeixin la dada única, que assegurin la disponibilitat de la informació actualitzada per a qui, quan i on la necessiti.

També es proposa la creació i la millora de serveis en àmbits concrets, com ara la docència, la recerca i l’e-administració, amb iniciatives com són la consolidació de la plataforma de docència virtual i el suport a la presa de decisions a partir de la informació tractada amb eines BI (business intelligence).

D’altra banda, hi ha una sèrie d’objectius vinculats a millores organitzatives i de la qualitat del servei, com ara l’establiment de sistemes de seguiment i control de la qualitat, el foment de la innovació i l’adaptació dels espais de treball a l’estratègia TIC. Pel que fa al personal, s’aposta per la formació, l’evolució del model organitzatiu per optimitzar l’assignació de tasques i el foment de la col·laboració i les sinergies.

Finalment, s’impulsa l’aportació de valor de les TIC a les estratègies de les unitats i que es contribueixi a potenciar el posicionament de la UPC com a referent en aquest àmbit.

El pla d’accions té associat un model d’inversions, que s’ocupa de les inversions en maquinari per a les unitats bàsiques i els serveis corporatius, i en programari d’abast global, i de les inversions en sistemes d’informació corporatius. El document estableix els requisits de les inversions i compres d’ordinadors personals.

El Pla TIC 2011-2014, que ha estat elaborat pels membres del Consell Tècnic de les TIC de la UPC, també recull la missió i la visió de les TIC a la Universitat, així com les perspectives i els eixos a partir dels quals s’han articulat els objectius establerts.

Consulteu el Pla TIC [pdf]


Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació