UPC
e-informacions 068

El pressupost per al 2011 és de 343,15 milions d’euros, un 18,7 % inferior al del 2010

PressupostEl pressupost de la UPC per al 2011 és de 343,15 milions d’euros, un 18,7 % inferior al de l’any passat.

El pressupost del 2011 ha estat confeccionat tenint en compte les recomanacions del Consell Social per a l’optimització i racionalització dels recursos, així com l’entorn de crisi, el dèficit acumulat per la Universitat (79 milions d’euros), la reducció efectiva de les transferències inicialment previstes en el pressupost del 2010 de la Generalitat de Catalunya i els endarreriments en els cobraments. A final del 2010 la Generalitat mantenia amb la UPC un deute de 52 milions d’euros.

Davant l’escenari descrit, el pressupost aprovat suposa, entre altres mesures, el decrement del 24 % en la despesa corrent (capítol II); la congelació de la plantilla i la contenció dràstica en la contractació de reforços i substitucions. Aquestes mesures pel que fa al pressupost, i les que eventualment s’hagin d’adoptar en el decurs de l’exercici 2011, tenen com a objectiu assegurar el funcionament i la qualitat de la institució que, d’altra banda, manté accions estratègiques, com el suport a la recerca.

Per a la gerenta de la Universitat, Carme López Pol “malgrat els esforços que fa la UPC i els que poden fer la resta de les universitats públiques catalanes, aquests no seran suficients si l’Administració de l’Estat i la de la Generalitat de Catalunya, en particular, no afronten amb valentia la crítica situació del nostre sistema universitari. No es tracta de finançar més, sinó de proporcionar eines que permetin una millor gestió i avaluació dels recursos de què disposen les universitats”.

El pressupost de la UPC per al 2011. Origen i destí dels fons

Ingressos (en milions d'euros)
Origen
2011
2010
% Δ11/10
Participació pressupost 2011
Generalitat de Catalunya
209.961.585
255.153.764
-17,71 %
61,19 %
Generalitat (finançament deute inversions)
2.250.812
1.685.414
33,55 %
0,66 %
Recursos propis         
83.780.372
82.606.440
1,42 %
24,41 %
Préstecs del MICINN
2.770.778
23.392.888
-88,16 %
0,81 %
Estat           
29.730.412
28.755.422
3,39 %
8,66 %
Unió Europea
9.343.918
24.783.310
-62,30 %
2,72 %
Altres organismes públics i privats
5.316.723
5.728.773
-7,19 %
1,55 %
TOTAL         
343.154.600
422.106.011
-18,70 %
100 %
 
     
Despeses (en milions d'euros)
Destí
2011
2010
% Δ11/10
Participació pressupost 2011
Personal
204.118.565
210.201.595
-2,89 %
59,48 %
Funcionament
48.232.689
52.347.677
-7,86 %
14,06 %
Despeses financeres                      
5.168.532
4.023.326
28,46 %
1,51 %
Programes de recerca
61.807.188
65.244.366
-5,27 %
18,01 %
Obres i equipaments
18.233.647
84.359.238
-78,39 %
5,31 %
Altres         
5.593.979
5.929.809
-5,66 %
1,63 %
TOTAL        
343.154.600
422.106.011
-18,70 %
100 %
         

Acord del Consell de Govern d'aprovació del projecte de Pressupost 2011 [pdf]

Tornar


Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
© UPC 2011. Edició i redacció: Oficina de Mitjans de Comunicació